دستگاه تست

0 photos


  • 0
Project Description

تنور گردان جهت پخت نان لواش و تافتون
.
قیمت مناسب
قابلیت جابجایی آسان
دارای اینورتور(تنظیم دور دستگاه)

سشیشسی

شسیشس

شسیشس